انتقادات و پیشنهادات


نظرات ، پیشنهادات و انتفادات سازنده شما را صمیمانه ارج نهاده و به آن به عنوان مرجعی مهم و قابل اعتماد می نگریم . در صورت تمایل به پیگیری پیشنهادات و یا انتقادات خود می توانید از طریق ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید

بدیهی است تمام پیام های ارسالی پس از مطالعه ، بررسی و در صورت تمایل نتیجه آن به شما اطلاع رسانی می گردد .